Opšti uslovi korišćenja The Perfume Atelier d.o.o. (u daljem tekstu „Prodavac“) su kao što sledi:

  1. Opšte odredbe 1.1. Prodavac je The Perfume Atelier d.o.o., registrovan u skladu sa zakonima Republike Srbije. 1.2. Korisnik je svaka osoba koja koristi ili pristupa Prodavcu, uključujući kupce, registrovane korisnike i goste. 1.3. Korišćenjem Prodavca, Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumeo ove Opšte uslove korišćenja, kao i da se slaže sa njima u celosti. 1.4. Prodavac ima pravo da u svakom trenutku izmeni ove Opšte uslove korišćenja i objavi nove uslove na svom sajtu. Takve izmene stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja.

  2. Registracija i nalog 2.1. Korišćenje Prodavca je dozvoljeno svima preko 18 godina startosti. 2.2. Korisnik se može registrovati na sajtu Prodavca i otvoriti nalog, koji će biti vezan za njegovu e-mail adresu i lozinku. 2.3. Korisnik garantuje da će pružiti tačne informacije o sebi prilikom registracije i da će održavati ažurne informacije u svojim podacima. Prodavac nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog netočnih podataka koje je dao Korisnik. 2.4. Korisnik je odgovoran za čuvanje lozinke i ne sme je davati trećim licima. U slučaju zloupotrebe naloga, Korisnik je obavezan odmah obavestiti Prodavca.

  1. Kupovina bez registracije 3.1. Kupci nisu obavezni da se registruju kako bi obavili kupovinu na sajtu Prodavca. 3.2. Kupci koji ne žele da se registruju mogu izvršiti kupovinu kao gosti i uneti samo osnovne informacije potrebne za obradu narudžbine. 3.3. Prodavac neće čuvati podatke o ličnosti gostiju koji obavljaju kupovinu bez registracije, osim ako su ti podaci neophodni za obradu narudžbine ili ukoliko Kupac izričito traži da se podaci sačuvaju za buduće narudžbine. 3.4. Prodavac neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati usled nepotpunih ili netačnih informacija koje je Kupac unio prilikom kupovine bez registracije.Proizvodi i cene 3.5. Prodavac nudi proizvode sa opisom, cene i rok isporuke. Sve cene su iskazane u dinarima (RSD) i uključuju PDV. 3.6. Prodavac zadržava pravo na promenu cena proizvoda, kao i pravo da povuče proizvode iz prodaje bez prethodne najave. 3.7. Prodavac će učiniti sve napore da prikaže tačne informacije o proizvodima, uključujući opis, slike, cene i dostupnost, ali ne garantuje da su sve informacije uvek potpuno tačne, potpune ili aktuelne..

  2. Naručivanje i plaćanje 4.1. Naručivanje proizvoda se vrši putem sajta Prodavca. 4.2. Kupac je obavezan da prilikom naručivanja proizvoda pruži tačne podatke o svojoj adresi za isporuku, kontakt informacijama i načinu plaćanja. 4.3. Prodavac prihvata sledeće načine plaćanja: kartice (VISA, MasterCard), PayPal, direktna uplata na račun . 4.4. U slučaju plaćanja direktnom uplatom na račun, Kupac je obavezan da uplati celokupan iznos u roku od 3 dana od dana naručivanja proizvoda. Ukoliko uplata nije izvršena u ovom roku, narudžbina će biti automatski otkazana. 4.5. Prodavac će isporučiti naručene proizvode na adresu koju je Kupac naveo prilikom naručivanja. Rok isporuke zavisi od mesta isporuke i izabrane usluge dostave. Prodavac će obavestiti Kupca o predviđenom roku isporuke. 4.6. U slučaju da Kupac nije prisutan na adresi prilikom isporuke, dostavljač će ostaviti obaveštenje o pokušaju isporuke i Kupac je obavezan da preuzme paket na način i u roku navedenom u obaveštenju. 4.7. Kupac ima pravo da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. U tom slučaju, Kupac je obavezan da vrati proizvod u originalnom stanju, sa svim pratećim dokumentima i u originalnoj ambalaži, na sopstveni trošak. 4.8. U slučaju da Kupac vrati proizvod u skladu sa tačkom 4.7, Prodavac će Kupcu vratiti uplaćeni iznos u roku od 14 dana od dana prijema vraćenog proizvoda.

  3. Zaštita podataka 5.1. Prodavac se obavezuje da će čuvati lične podatke Korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim važećim propisima. 5.2. Prodavac će koristiti lične podatke Korisnika samo u svrhe izvršavanja narudžbine, kao i za obaveštavanje o novim proizvodima i promocijama ukoliko se Korisnik saglasi sa tim.

  4. Odgovornost 6.1. Prodavac neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog netačnih podataka koje je dao Korisnik prilikom registracije ili naručivanja proizvoda. 6.2. Prodavac neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati usled tehničkih problema sa internet konekcijom ili drugim tehničkim problemima na strani Korisnika. 6.3. Prodavac neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati usled neovlašćenog pristupa računu Korisnika od strane trećih lica.

  5. Reklamacije i sporovi 7.1. U slučaju da Kupac ima bilo kakvu reklamaciju u vezi sa naručenim proizvodima, Kupac je obavezan da kontaktira Prodavca u roku od 8 dana od dana prijema proizvoda. 7.2. U slučaju spora između Korisnika i Prodavca, stranke će pokušati da spor reše komprimisno. 

  6. Izmena uslova korišćenja 8.1. Prodavac zadržava pravo da izmeni Opšte uslove korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. 8.2. Korišćenjem Prodavca nakon izmena Opštih uslova korišćenja, Korisnik se smatra saglasnim sa izmenama.

  7. Završne odredbe 9.1. Opšti uslovi korišćenja čine pravno obavezujući ugovor između Korisnika i Prodavca. 9.2. Ukoliko bilo koja odredba ovih Opštih uslova korišćenja bude proglašena nevažećom ili neprimenljivom, to neće uticati na važnost i primenljivost ostalih odredbi. 9.3. Na odnos između Korisnika i Prodavca primenjuje se zakon Republike Srbije. 9.4. Svi sporovi koji proisteknu iz ovih Opštih uslova korišćenja će biti rešavani sporazumno, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u mestu sedišta Prodavca u Beogradu.